FAQ Có thể tham gia các cuộc họp, khóa đào tạo và hội thảo vào cuối tuần và ngày lễ?

Có thể tham gia các cuộc họp, khóa đào tạo và hội thảo vào cuối tuần và ngày lễ?

Ngày đăng : 03/06/2014

Vâng, nếu bạn không thể dừng hoạt động Genba vào ngày làm việc bình thường, bạn có thể sử dụng cuối tuần và ngày nghỉ lễ

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246