KHÓA HỌC MANAGEMENT & COACHING

KHÓA HỌC MANAGEMENT & COACHING

Ngày đăng :

Lãnh đạo là một chức năng cơ bản của quản trị, tất cả các chức năng quản trị sẽ không hoàn thành tốt nếu các nhà quản trị không hiểu được yếu tố con người trong các hoạt động của học và không biết lãnh đạo con người để đạt được kết quả như mong muốn.

khoa-dao-tao-quan-ly-huan-luyen-cap-duoi-1

Lãnh đạo là quá trình tác động đến con người sao cho họ cố gắng một cách tự nguyện và nhiệt tình phấn đấu để đạt được các mục tiêu của tổ chức. Người lãnh đạo không đứng đằng sau để thúc đẩy hay thúc giục, họ đặt mình lên trước, động viên mọi người hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Bất kể một người quản lý lập kế hoạch, tổ chức và kiểm tra kết quả có tốt đến đâu, người đó vẫn phải hỗ trợ những hoạt động đó bằng cách đưa ra những chỉ dẫn cho mọi người, thông tin đầy đủ và lãnh đạo tốt. Việc lãnh đạo phải dựa trên sự hiểu biết về động cơ của con người là gì và điều gì làm cho họ thỏa mãn khi họ góp sức vào việc hoàn thành các mục tiêu của tổ chức.

Đối tượng: Nhân viên, Team Leaders, Supervisors, Managers các bộ phận

Mục đích khóa học:

  1. Hiểu được kết quả của người quản lý được đánh giá bởi kết quả của đội
  2. Thực hiện phong cách lãnh đạo thích hợp để tận dụng điểm mạnh của cấp dưới
  3. Hướng dẫn chi tiết, cụ thể rõ ràng và logic bằng phân tích công việc

Nội dung khóa học:

Chủ đề 1: Tầm quan trọng của hướng dẫn cấp dưới

Lý thuyết: Kết quả của nhân viên là kết quả của người quản lý

Thực hành: Xác định vấn đề khi hướng dẫn

Chủ đề 2: Lãnh đạo từ quan điểm của nhân viên

Lý thuyết: Chọn phong cách lãnh đạo sau khi biết về nhân viên

Thực hành: Thực hiện lãnh đạo nhân viên

Chủ đề 3: Xác định nội dung hướng dẫn

Lý thuyết: Phân tích công việc để làm rõ các bước, nội dung và điểm quan trọng của công việc

Thực hành: Phân tích công việc

khoa-dao-tao-quan-ly-huan-luyen-cap-duoi

Chủ đề 4: Hướng dẫn công việc

Lý thuyết: Làm rõ mục đích, bước và nội dung khi hướng dẫn

Thực hành: Đóng kịch hướng dẫn công việc

Chủ đề 5: Tiêu chuẩn hóa và quản lý trực quan hướng dẫn

Lý thuyết: Tiêu chuẩn hóa và quản lý bằng mắt để duy trì chất lượng cao của hướng dẫn

Thực hành: Xác định các điểm cần tiêu chuẩn hóa

Chủ đề 6: Quản lý xung đột trong khi hướng dẫn

Lý thuyết: Không lo sợ xung đột bằng cách hiểu được quản lý xung đột

Thực hành: Đóng kịch quản lý xung đột

khoa-dao-tao-quan-ly-huan-luyen-cap-duoi-2

 

 

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246