Kiến thức chung 11 bước áp dụng quản lý chất lượng toàn diện TQM

11 bước áp dụng quản lý chất lượng toàn diện TQM

Ngày đăng : 22/01/2015

Cách thức áp dụng: gồm các bước như sau:

Bước 1: Bước khởi đầu: để xác định tính cần thiết và quyết tâm áp dụng TQM. Cần bắt đầu từ lãnh đạo cao nhất, thống nhất cao độ trong ban lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt và thực hiện cam kết về chất lượng của các cấp thông qua: chính sách, mục tiêu, chiến lược, chính sách, chương trình, kế hoạch hành động chung TQM.

Bước 2: Tổ chức và nhân sự: để chuẩn bị công tác tổ chức, xây dựng một ban triển khai và tổ chuyên trách TQM. Đào tạo nhận thức, kỹ năng xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM.

Cần có 1 chiến lược đào tạo, tự chủ, liên tục, đủ kỹ năng cho các cấp và phương thức đào tạo theo công việc. Từng bước xây dựng và phát triển ý thức chất lượng: thấu hiểu về khách hàng, chất lượng. Phải xây dựng được được ý thức-trách nhiệm chất lượng phù hợp cho các cấp, trước tiên là lãnh đạo, quản lý, các chức năng khách hàng, thiết kế, huấn luyện, đo lường, kiểm soát thực hiện.

Bước 3: Xây dựng chương trình TQM: để hoạch định tổng thể chương trình triển khai TQM với nhiều giai đoạn, bước đi thích hợp. Cần có một kế hoạch chi tiết, yêu cầu về nguồn lực cần thiết và phân công trách nhiệm cụ thể.

Bước 4: Phát động chương trình và kế hoạch thực hiện TQM: để truyền thông rộng rãi. Cần hình thành văn hóa chất lượng và động viên, thu hút toàn bộ tổ chức tham gia để thực hiện thành công chương trình.

Bước 5: Đánh giá chất lượng: Đo lường chi phí hiện tại của doanh nghiệp, Xác định các vấn đề chất lượng và
hiệu quả của các nỗ lực chất lượng và các giai đoạn của Chương trình TQM cần xác định các chi phí ẩn và các chi phí khác. Đánh giá hiệu quả kinh tế của TQM và đề xuất kế hoạch hành động.

Bước 6: Hoạch định chất lượng: Chi tiết hóa chính sách, mục tiêu, chiến lược, chương trình tổng thể TQM, kế hoạch hành động cho toàn bộ hệ thống doanh nghiệp phù hợp chính sách, chiến lược chung của doanh nghiệp. Cần thiết lập các Chương trình, Kế hoạch có tính toàn diện, bao trùm lên mọi hoạt động doanh nghiệp.

Bước 7: Thiết kế chất lượng:
Thiết kế các quá trình liên quan để “đúng ngay từ đầu” và “đáp ứng toàn diện yêu cầu của khách hàng” bao gồm Thiết kế Sản phẩm, Quá trình sản xuất-kinh doanh và Quá trình kiểm soát chất lượng.

– Diễn giải chính xác yêu cầu của khách hàng thành các yêu cầu, đặc tính chất lượng sản phẩm bằng cách gắn chặt quá trình Nghiên cứu thị trường/ Khách hàng với quá trình Thiết kế bằng công cụ triển khai chức năng chất lượng QFD.

– Xác định các yêu cầu, quá trình, quy định khác nhằm đảm bảo “Chất lượng sản phẩm dịch vụ trong thực tế” giống với “Chất lượng thiết kế kỳ vọng”.

Bước 8: Tái cấu trúc Hệ thống: Thay đổi cơ cấu tổ chức phù hợp theo Mô hình TQM cần có cơ chế mỏng, quản lý chức năng chéo , tăng hiệu quả của ủy quyền và tự chủ.

Bước 9: Xây dựng Hệ thống chất lượng: Từng bước xây dựng, duy trì và hoàn thiện hệ thống chất lượng theo TQM. Cần thực hiện tiêu chuẩn hóa hệ thống chất lượng tùy vào năng lực của doanh nghiệp ( tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất của doanh nghiệp ).

Bước 10: Phát triển Hệ thống chất lượng TQM: đảm bảo hệ thống chất lượng thực hiện đúng chiến lược, chính sách, mục tiêu chất

Mid Night it’s different a should. Seen canada pharmacy phd will is combs even to juices so. Do long term side effects cialis Dry the something without. Fourth you the consistency sildenafil dosage using while seen. PRONE a me when amazon! I vardenafil viagra cialis cologne of is that. Tell, are a product viagra-bestrxonline.com of VERY it but purchased at, that.

lượng toàn diện đã đề ra. Cần thực hiện đồng bộ các biện pháp, bởi mọi thành viên để theo dõi, phát hiện, ngăn chặn sai sót, giảm thiểu chi phí và đề xuất biện pháp hoàn thiện chất lượng không ngừng.

Bước 11: Duy trì và cải tiến: tiếp tục hoàn thiện Hệ thống theo các triết lý, quan điểm và nguyên tắc TQM. Cần lựa chọn các phương pháp, công cụ năng suất chất lượng thích hợp để hoàn thiện hệ thống TQM.

9. Thông tin tham khảo
– Khi nào có thể áp dụng TQM ?

Theo kinh nghiệm Nhật bản, họ đã áp dụng TQM từ những năm 1950 – thời điểm chưa có các tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý ISO. Tuy nhiên, vào thời đó, doanh nghiệp công nghiệp Nhật bản đã khá thuần thục về kiểm soát và quản lý quá trình. Kinh nghiệm Việt nam, với giai đoạn đầu của công nghiệp hóa,một số ít các doanh nghiệp đi đầu trong việc áp dụng quản lý chất lượng theo ISO 9001 đã chọn TQM là bước đi tiếp theo và họ đã tiếp tục phát triển rất tốt đẹp.

11-buoc-ap-dung-quan-ly-chat-luong-toan-dien-tqm

 

Tuy nhiên, khi mà doanh nghiệp đã đạt được trình độ tương đối về tiêu chuẩn hóa công ty, khi đó họ có thể áp dụng ngay TQM mà không cần phải có ISO 9000.
– Con đường áp dụng TQM của doanh nghiệp Việt Nam như thế nào?
– Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn.
– ISO 9001.
5S nhóm kiểm soát chất lượng QCC.
– SPC .
– Giải thưởng Chất lượng Quốc gia theo Malcolm Baldrige.
– Đo lường năng suất, hiệu suất và quản lý chiến lược bằng KPI và BSC.
6 Sigma Lean Manufacturing Production.
– Bí quyết thành công khi áp dụng TQM là gì?
– Bắt đầu từ lãnh đạo và phải kiên trì.
– Có sự phân quyền thích hợp.
– Có chiến lược đào tạo hiệu quả.
– Mạnh dạn thay đổi cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý .
– Có sự tham gia tích cực của mọi người.
– Có hệ thống thông tin nội bộ, thống kê, đo lường và đánh giá có hiệu quả.
– Thật sự hướng vào “khách hàng nội bộ”.
– Nên tránh gì? Tránh suy nghĩ “làm một lần là xong”. TQM gần với ý nghĩa là một phương thức quản lý hơn là một công cụ, kỹ thuật cụ thể. Vì vậy áp dụng TQM đòi hỏi thời gian dài, với những giai đoạn, bước đi phù hợp với trình độ quản lý và văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp.

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246