Phân loại hàng hóa nguy hiểm IMO DG

Rate this post

KLASIFIKIMI I MALLRAVE TË RREZIKSHME IMO

Sipas ligjit në Vietnam, substancat e rrezikshme klasifikohen në 9 kategori dhe grupe llojesh, duke përdorur kodet ndërkombëtare të OKB-së dhe numrat e rrezikut. Mallrat e rrezikshme klasifikohen sipas Dekretit të Qeverisë Nr. 13/2003/ND-CP, datë 19.02.2003, që përcakton listën e mallrave të rrezikshme për transportin rrugor të mallrave të rrezikshme, kreu II. Mallra të rrezikshme. Në varësi të vetive të tyre kimike, fizike dhe kimike, mallrat e rrezikshme klasifikohen në 9 lloje dhe grupe si më poshtë: Lista e mallrave të rrezikshme të klasifikuara sipas llojit, grupi i llojeve me kod të OKB-së.

Grupi 1: Eksploziv Ky kre përfshin: a) Lëndët plasëse, përveç atyre që janë shumë të rrezikshëm për t’u transportuar ose që ka gjasa të jenë të rrezikshme, klasifikohen ndryshe. (Shënim: Substancat që nuk janë vetë eksplozive, por që mund të formojnë një shtresë shpërthyese gazi, avulli ose pluhuri nuk klasifikohen në grupin 1) b) Lëndët plasëse, përveç atyre që përmbajnë eksplozivë të cilët me një masë ose veti të tillë që ndezja e paqëllimshme, aksidentale ose Nga kjo varet ndezja e zjarrit, asnjë manifestim i jashtëm i mjetit, si p.sh. spërkatje, flakë, tym, ngrohje ose zhurmë gjëmimi. c) Lëndë plasëse dhe lëndë plasëse që nuk përmenden në a dhe b më sipër, të prodhuara nga pikëpamja e krijimit të një efekti shpërthyes ose e prodhimit të fishekzjarreve në varësi të qëllimit. Grupi 1 ndahet në 6 nëngrupe nga 1.1 në 1.6 bazuar në shkallën e rrezikut të shpërthimit. Nënkreu 1.1 është për substancat me rrezik të lartë shpërthyes dhe 1.6 është shumë i ndjeshëm ndaj eksplozivit. Lëndët plasëse ndahen përkatësisht në 6 klasa të veçanta dhe 13 grupe.

Grupi 1 ndahet në 6 nëngrupe: 1.1. Substancat me rrezik shpërthimi masiv. 1.2. Substancat që janë shpërthyese, por jo shpërthyese. 1.3. Substanca me një rrezik dytësor zjarri dhe shpërthimi, një rrezik dytësor spërkatjeje, ose të dyja, por jo një shpërthim masiv. Ky seksion mbulon grimcat e materialeve dhe substancave që plotësojnë sa vijon: – Rrit diferencën e nxehtësisë. – Njëra substancë digjet pas tjetrës, duke krijuar një shpërthim dytësor ose efekt copëzues. 1.4 Substanca që paraqet një rrezik të panjohur (vetëm të vogël) të ndezjes ose fërkimit gjatë transportit gjatë ndezjes ose fillimit të një zjarri në tranzit. Këto efekte janë të kufizuara në paketim, i cili mund të spërkasë grimcat. Zjarri i jashtëm nuk shkakton shpërthim të menjëhershëm të përmbajtjes së paketimit. 1.5 Eksplozivët shumë të pandjeshëm (shpesh me rrezik shpërthimi masiv) ka shumë pak gjasa që të shpërthejnë ose të kthehen në një formë shpërthyese në kushte normale transporti. Kërkesa minimale e tyre është mosshpërthimi në provën e zjarrit. 1.6 Substancat që janë pothuajse të pandjeshme shpesh paraqesin një rrezik shpërthimi masiv. Kjo pjesë përfshin grimca që përmbajnë substanca që janë pothuajse të pandjeshme ndaj eksplozivëve, potenciali për shpërthim dhe përhapje është i papërfillshëm. Për arsye sigurie, eksplozivët shpesh bëhen pothuajse të pandjeshëm. Megjithatë, eksplozivët e pandjeshëm kërkojnë një primer inicues, zakonisht një eksploziv tjetër. Prandaj, në transport, eksplozivi duhet të izolohet nga detonatori. Kjo mund të bëhet duke i ndarë eksplozivët në grupet e tyre përkatëse. Ka 13 nëngrupe, secili i identifikuar me një shkronjë. Në përgjithësi, eksplozivët nuk lejohen në mjetet ajrore të pasagjerëve. Përjashtim bëjnë eksplozivët e njohur si eksplozivë të sigurt. Ato janë të tipit 1.4 dhe grupit përkatës S.

Grupet përkatëse: A: Eksplozivët bazë. B: Substanca që përmban eksploziv bazë dhe që nuk ka 2 ose më shumë efekte mbrojtëse. Ai përfshin detonatorë dhe eksplozivë të ngjashëm, detonatorë, megjithëse nuk përmbajnë lëndë plasëse bazë. C: Lëndë shpërthyese ose lëndë të tjera shpërthyese, substanca që përmbajnë shumë eksplozivë. D: Eksplozivë nën-eksploziv, shkrepës ose substanca që përmbajnë eksplozivë dytësorë; Në secilin rast nuk ka ndezje, asnjë ngarkesë refuzuese ose grimca që përmbajnë eksploziv parësor dhe nuk ka dy ose më shumë veti efektesh mbrojtëse. E: Mallra që përmbajnë eksplozivë jo-shpërthyes të të njëjtës ngarkesë (që nuk përmbajnë lëngje të ndezshme ose xhel ose lëngje vetëndezëse) F: Mallra që përmbajnë eksploziv sekondar shpërthyes, pa iniciator, me ngarkesë të së njëjtës shenjë (jo një substancë që përmban lëndë të ndezshme lëng ose një xhel ose një lëng vetëndezës) ose pa ngarkesë elektrike të së njëjtës shenjë. G: Eksplozivë teknikë ose mallra që përmbajnë eksplozivë teknikë, mallra që përmbajnë lëndë shpërthyese dhe lëndë djegëse, lëndë ndriçuese, substanca që prodhojnë tym (përveç ngarkesave që përmbajnë ujë të aktivizuar ose substanca që përmbajnë fosfor, fosfit, substanca të djegshme, etj.), lëng ose xhel të ndezshëm , lëng i ndezshëm) H: Substancë që përmban fosfor të bardhë. J: Lëng ose xhel i ndezshëm K: Agjent kimik toksik. L: Rrezik i veçantë, për shkak të aktivizimit me ujë ose pranisë së lëngjeve të ndezshme, fosfateve ose lëndëve të djegshme, kërkohet izolimi i secilit. N: Substanca është pothuajse e pandjeshme ndaj shpërthimit. S: Efektet e rrezikshme që rezultojnë nga operacionet jonormale janë të kufizuara në brendësi të paketimit, përveç nëse paketimi shpërbëhet nga zjarri. Në këtë rast, çdo efekt shpërthyes i emetuar është i kufizuar në një gamë kaq të gjerë saqë nuk është e mundur të pengohet ose parandalohet zjarri dhe forma të tjera të energjisë emergjente në afërsi të paketimit.

Tham Khảo Thêm:  Liverpool - Thành phố cảng xinh đẹp của nước Anh

Grupi 2: Substancat e gazta nën presion, të lëngshme ose të tretura Ky kre përfshin gazrat e ngjeshur, gazrat e lëngshëm, gazrat në tretësirë, gazrat e lëngshëm të ftohur, përzierjet e një ose më shumë gazeve me një ose më shumë avuj të substancave të krerëve të tjerë, kontejnerët e gazrave, të tilla si heksafluori teluri dhe aerosolet me kapacitet më të madh se 1 litër.

Ky grup 2 përfshin substanca në formë të gaztë që • Në 50oC kanë presion avulli më të madh se 300kPa, • Plotësisht të gaztë në 20oC me presion standard 101.3kPa • Në varësi të gjendjes fizike të gazit kur ruhet, i mbyllur Kemi si vijon llojet e ambalazheve: • Ajri i kompresuar: është një gaz (përveç nëse është në tretësirë) që, kur paketohet në një enë nën presion për transport, është ende plotësisht gaz në 20oC. • Gazi i lëngshëm: është një gaz që kur paketohet për transport është pjesërisht i lëngshëm në temperaturën 20oC. • Gazi i lëngshëm në frigorifer: gazi që, kur mbyllet në një anije transporti, është pjesërisht i lëngshëm për shkak të temperaturës së tij të ulët.

Grupi 2 ndahet në nëngrupet e mëposhtme: • Nënkreu 2.1: Gaze të ndezshme (të tilla si etani, butani) • Nënklasa 2.2: Gaze jo të ndezshme, jo toksike (si oksigjeni, azoti) • Nënkreu 2.3: Gazet toksikë (si p.sh. klor)

Grupi 3: Lëngje të ndezshme Grupi 3 përfshin lëngje të ndezshme dhe të djegshme, domethënë lëngje me një pikë ndezjeje më të vogël ose të barabartë me 61oC. Substancat e mëposhtme nuk bëjnë pjesë në grupin 3: a) Lëngjet me pikë ndezjeje më të lartë se 23oC por më të ulët se 61oC, të cilat kanë pikë djegieje më të madhe se 104oC ose vlojnë para se të arrijnë temperaturën e djegies. Ky standard nuk mbulon lëngjet e ndezshme, përzierjet e ujit dhe shumë produkte të naftës të cilat në fakt nuk janë përfaqësuese të substancave të rrezikshme potencialisht të ndezshme. b) Tretësira të lëngshme që përmbajnë më pak se 24% etanol për nga vëllimi. c) Birra, vera dhe produkte të tjera të konsumit, kur paketohen, paketa e brendshme ka një kapacitet më të vogël se 5 litra.

Tham Khảo Thêm:  Nhân Vật Chí Phèo Trong Truyện Ngắn Cùng Tên Của Nam Cao

Grupi 4: Lëndë të ngurta të ndezshme, substanca të afta për vetëndezje dhe substanca që, kur bien në kontakt me ujin, prodhojnë gazra të ndezshëm Nënkreu 4.1 përfshin: Lëndët e ngurta të ndezshme ii. Autoreaktantët dhe substancat e lidhura me to iii. Substancat që janë më pak shpërthyese

Vetitë e lëndëve të ngurta të ndezshme Lëndët e ngurta të ndezshme janë substanca që janë të ndezshme dhe mund të digjen me fërkim. Lëndët e ngurta të ndezshme në formën e pluhurave, kokrrizave ose pastave janë substanca të rrezikshme, sepse ato ndizen lehtësisht nga kontakti shumë i shkurtër me një burim ndezjeje, siç është shkrepsja, dhe zjarri përhapet menjëherë. Por rreziku nuk është vetëm nga zjarri, por edhe nga produktet e djegies toksike. Pluhurat e metaleve (metalet alkali, alumini, zinku …) janë shpesh veçanërisht të rrezikshëm sepse është e vështirë të shtypet flaka, kur përdoren agjentë të zakonshëm shuarje zjarri si dioksidi i karbonit (CO2), nëse përdorni ujë për ta shuar atë, do të jetë edhe më keq.duke e bërë zjarrin më të rrezikshëm. Karakterizimi i Autoreaktantëve dhe Substancave të Përafërta Substancat vetë-reaktive janë substanca termikisht të paqëndrueshme të afta të dekompozohen edhe në mungesë të oksigjenit. Procesi është shumë ekzotermik (në kushte normale, temperatura rritet). Substancat që nuk klasifikohen si vetë-reaktive në nënkreun 4.1 janë si më poshtë: Lëndët plasëse sipas kritereve të klasifikimit të grupit 1 Substancat që oksidohen sipas renditjes së klasifikimit të nënkreut 5.1 Peroksidet organike sipas vetë-ndarjes në nënkreun 5.2 Nxehtësia e dekompozimit më pak se 300 J Temperatura e zbërthimit autostimulues është më e vogël se 75 oC. Shënim: Nxehtësia e dekompozimit mund të përcaktohet duke përdorur ndonjë nga metodat e njohura ndërkombëtarisht, p.sh. kalorimetria diferenciale. Karakteristikat e substancave më pak të pandjeshme në mënyrë shpërthyese Substancat janë substanca që janë lagur me ujë (ose alkool) ose janë holluar me substanca të tjera për të zvogëluar eksplozivitetin e tyre. Për shembull, sipas Klasifikimit Ndërkombëtar të Substancave të Rrezikshme, ne kemi: 1310 pikrate amonium, lagështi, … 2555 Nitrocelulozë me ujë, … 1320 dinitrofenol, lagështi, … 2556 Nitrocelulozë me alkool, … 1357 ure nitrat, Nitrocelulozë, Nitro255 lagështi plastifikues…

Nënkreu 4.2: Substancat e afta për t’u vetëndezur Përfshin • Substancat që ndizen spontanisht • Substancat që janë vetë-ekzotermike • Karakteristikë e substancave që janë vetëndezëse dhe vetë-ekzotermike Vetë-ekzotermike vetë-ekzotermike e një substance, që rezulton në shkrirje spontane nga Kjo substancë reagon me oksigjenin në ajër dhe nxehtësia e krijuar nuk ikën shpejt në mjedis. Autondezja ndodh kur sasia e nxehtësisë së gjeneruar tejkalon sasinë e nxehtësisë së humbur, kështu që sistemi arrin temperaturën e ndezjes automatike. Ekzistojnë dy lloje të veçanta substancash për sa i përket ndezshmërisë si më poshtë: ? Substancat vetëndezëse (të ngurta ose të lëngshme): janë përzierje ose tretësira me vëllim të vogël që mund të ndizen edhe brenda 5 minutave nga ekspozimi në ajër. ? Substancat vetë-ngrohëse: substanca që gjenerojnë nxehtësi kur ekspozohen ndaj ajrit ndërsa nuk ka burim energjie. Këto substanca ndizen vetëm kur janë në sasi të mëdha (disa kilogramë) dhe pas një kohe të gjatë (disa orë ose ditë).

Tham Khảo Thêm:  Rau Tiến Vua - Chợ Sạch Sài Gòn

Nënkreu 4.3: Substancat të cilat, kur janë në kontakt me ujin, prodhojnë gazra të ndezshëm. Substancat që kur janë në kontakt me ujin, lëshojnë gazra të ndezshëm që mund të formojnë përzierje shpërthyese me ajrin. Përzierje të tilla janë shumë të ndezshme nga çdo burim normal i ndezjes, për shembull nga rrezet e diellit, mjetet e dorës me shkëndijë ose llambat e pambrojtura të ndritshme. Zjarri dhe shpërthimi mund të jenë të rrezikshëm për njerëzit dhe mjedisin përreth, për shembull tokën e llambës (karabit kalciumi).

Grupi 5: Agjentët oksidues dhe peroksidet organike Grupi 5 ndahet në nëntitujt e mëposhtëm: Nënkreu 5.1: Agjentët oksidues. Këto janë substanca që, edhe nëse nuk janë të djegshme, mund të lëshojnë lehtësisht oksigjen, ose të cilat me oksidim mund të shkaktojnë flakë në ndonjë material, ose të stimulojnë djegien në materiale të tjera, duke rritur kështu intensitetin e zjarrit. Nënkreu 5.2: Peroksidet organike. Shumica e substancave të kësaj kategorie janë të ndezshme dhe të gjitha përmbajnë strukturën dyvalente -OO-. Ata veprojnë si agjentë oksidues dhe mund të jenë subjekt i dekompozimit shpërthyes. Në formë të lëngshme ose të ngurtë, ato mund të reagojnë fuqishëm me substanca të tjera. Shumica do të digjen shpejt dhe janë shumë të ndjeshme ndaj ngjeshjes ose ndikimit. Substancat në 5.1 dhe 5.2 duhet të trajtohen ndryshe kur shënojnë paketat, paketat dhe kamionët në tranzit dhe transportohen veçmas.

Grupi 6: Helmet dhe substancat infektive Grupi 6 ndahet në këto nëngrupe: Nënkreu 6.1: Substancat toksike. Substancat që mund të shkaktojnë vdekje ose dëmtim serioz për shëndetin e njeriut nëse gëlltiten, thithen ose janë në kontakt me lëkurën. Nënkreu 6.2: Substancat infektive. Përfshin substanca që përmbajnë mikroorganizma që mund të rriten dhe të mbijetojnë në mënyrë të pavarur, duke përfshirë bakteret, parazitët, kërpudhat ose rishoqërimin, hibridizimin ose agjentët e modifikuar gjenetikisht, që dihet se shkaktojnë sëmundje te njerëzit, njerëzit dhe kafshët.

Grupi 7: Substancat radioaktive Përbëhet nga substanca ose përzierje që lëshojnë spontanisht rrezatim. Rrezet radioaktive kanë aftësinë të depërtojnë në materie dhe të shkaktojnë jonizimin.

Grupi 8: Substancat gërryese Përfshin substanca që prodhojnë reaksione kimike shkatërruese kur janë në kontakt me indet e gjalla, ose në rast rrjedhjeje që do të shkatërrojë ose dëmtojë mallra të tjera apo edhe automjete. Grupi 9: Substanca të tjera të rrezikshme Përfshin substancat dhe materialet të cilat gjatë tranzitit paraqesin një rrezik që nuk kontrollohet nga standardet e materialeve të një klase tjetër. Grupi 9 mbulon një sërë substancash dhe materialesh që paraqesin rrezik për automjetet si dhe për mjedisin, të cilat nuk plotësojnë standardet e grupeve të tjera.

KODI I PAKETIMIT TË MALLRAVE TË RREZIKSHMEfan-lloj-hang-nguy-hiem

Mallrat e Rrezikshme Etiketat e Mallrave të Rrezikshme IMO

etiketë e rrezikshme

etiketë e rrezikshme

************************

Plotësisht i sigurt me njohuritë e import-eksportit dhe aftësitë praktike nga kurset e qendrës Ha Le.

  • Kurs profesional Import-Eksport – Logjistikë
  • Kursi i logjistikës
  • Kursi i deklarimit doganor ECUS/VNACCS
  • Kursi i anglishtes Import-Export – Logjistika
  • Kurs Intensiv Import-Eksport

Qendra Import-Eksport – Logjistika Ha Le

Kati i 2-të, Ndërtesa Firence, Nr. 28 Tran Huu Duc, Cau Dien Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

Linja telefonike: 098 577 4289 // [email protected]

Hy vọng thông qua bài viết Phân loại hàng hóa nguy hiểm IMO DG Cakhia TV trang web trực tiếp bóng đá miễn phí sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

Related Posts

Effortless English là gì? – Pasal

Effortless English – Phương pháp học tiếng Anh nổi tiếng khắp thế giới, liều thuốc tuyệt vời giúp hàng triệu người chữa tận gốc căn bệnh giao…

Cách cài McMIX trên máy tính, phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm

Phần mềm McMIX cho phép người dùng tạo các bộ câu hỏi trắc nghiệm khác nhau bằng cách trộn ngẫu nhiên các câu hỏi có sẵn. Phần…

Viết thư thăm hỏi chúc mừng sinh nhật ông bà

Tập Làm Văn lớp 4: Viết thư chúc thọ ông bà gồm 3 bài văn mẫu, có dàn ý chi tiết. Qua đó giúp các em học…

Phát biểu cảm nghĩ về bài Sông nước Cà Mau của Đoàn Giỏi

Đoạn trích “Sông nước Cà Mau” trích trong “Đất rừng phương Nam” sẽ được giới thiệu trong chương trình Ngữ văn lớp 6. Download.vn sẽ giới thiệu…

Kể lại một sự việc em lỡ gây ra khiến bố mẹ buồn phiền

Chủ thể: Hãy kể về một sự việc mà bạn đã vô tình gây ra khiến bố mẹ bạn bực mình Hãy kể về một sự việc…

Johann Sebastian Bach – A chronology

1685 Johann Sebastian Bach was born in Eisenach on 21 March. He retained many memories of his childhood in Eisenach throughout his life, including the family home…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *