FAQ Sự khác biệt giữa Hirayama Việt Nam và các công ty khác là gì?

Sự khác biệt giữa Hirayama Việt Nam và các công ty khác là gì?

Ngày đăng : 03/06/2014

Chúng tôi sẽ đạt được các mục tiêu của Genba Kaizen trong thời hạn hợp đồng và trong  quá trình đó nhân viên công ty cũng được đào tạo. Khi đó, văn hóa Kaizen sẽ tiếp tục ngay cả sau khi quá trình tư vấn đã kết thúc. Chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ tham gia vào công tác quản lý Kaizen để cắt giảm chi phí với những kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong nhiều lĩnh vực.
C-download responses as csv using this option will allow you to download a copy of your form’s responses where you can access more details on https://college-homework-help.org/ them.

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246