Sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản năm 1929 là xu thế tất yếu

Rate this post

Các tổ chức cộng sản là kết quả của sự sáng tạo và xây dựng sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Ba tổ chức cộng sản ra đời tuy không tập hợp được lực lượng, không đoàn kết được tư tưởng nhưng đã có đóng góp rất lớn. Mỗi tổ chức đều hoạt động và cống hiến hết mình vì đường lối độc lập dân tộc, giành lại chế độ và quyền lợi của nhân dân. Đây cũng là xu thế tất yếu mở đầu cho một thời kỳ nổi dậy sôi nổi trong cả nước, thống nhất tư tưởng dân tộc. Từ đó có cơ sở để thống nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thống nhất trong cả nước.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

Năm 1929, ở Việt Nam xuất hiện ba tổ chức cộng sản. Các tổ chức hoạt động trên tinh thần đấu tranh, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Mỗi tổ chức có định hướng riêng quyết định đường lối và phương pháp đấu tranh riêng. Tuy nhiên, đây được coi là bước chuyển rất quan trọng của cách mạng Việt Nam và được xác định là xu thế tất yếu của cách mạng nước ta. Mở đầu cho nhận thức và hành động vì độc lập, tự do dân tộc.

1. Hoàn cảnh lịch sử nước ta năm 1929:

Phong trào công nhân và nông dân phát triển mạnh mẽ:

Từ cuối năm 1928 đến đầu năm 1929, phong trào dân tộc – dân chủ ở nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt là phong trào công nông đi theo con đường cách mạng vô sản. Trong đó Bắc Kỳ là nơi diễn ra phong trào đấu tranh sôi nổi nhất cả nước. Giai cấp công nhân, bị trị trong xã hội đã vùng lên đòi những quyền lợi chính đáng, tạo nên đông đảo quần chúng tham gia.

Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng lúc bấy giờ đòi hỏi phải tổ chức và lãnh đạo ngày càng cao. Phải xây dựng được một tập thể lãnh đạo có tư tưởng thống nhất, kế hoạch tác chiến hiệu quả.

Đồng thời, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên không còn khả năng lãnh đạo.

Cần phải thành lập Đảng Cộng sản để tổ chức và lãnh đạo giai cấp công nhân, nông dân và các lực lượng yêu nước khác đấu tranh chống đế quốc, phong kiến ​​và tay sai, giành lại độc lập cho dân tộc.

Hoạt động thành lập Đảng:

Đây là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của chi bộ cộng sản đầu tiên ở Bắc Kỳ vào tháng 3 năm 1929. Họ đã hoạt động tích cực để thành lập một Đảng cộng sản thay thế. Đặc biệt, mục tiêu tạo ra một Đảng lãnh đạo, thể hiện tư tưởng của mình đã làm nảy sinh 3 tổ chức đảng.

Tham Khảo Thêm:  Khối A gồm những ngành nghề nào?

+ Tháng 6/1929 Đảng cộng sản Đông Dương được thành lập.

+ Tháng 7/1929, An Nam Cộng sản Đảng được thành lập.

+ Tháng 9/1929, Tân Việt cách mạng đảng cũng cải tổ thành Đông Dương cộng sản liên đoàn.

Trong đó các bên có phạm vi hoạt động và phương thức tổ chức hoạt động riêng. Lúc đầu không có định hướng thống nhất để thành lập một đảng chính trị duy nhất.

2. Thuật ngữ tiếng Anh:

Ba tổ chức cộng sản năm 1929 tiếng Anh là Ba tổ chức cộng sản năm 1929.

Xu hướng tất yếu của tiếng Anh là không thể tránh khỏi.

3. Quá trình ra đời ba tổ chức cộng sản:

Công tác chuẩn bị thành lập Đảng:

Cuối tháng 3-1929, một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kỳ đã họp tại số 5D Hàm Long, Hà Nội để thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam là Việt Nam Cộng sản Đảng. Trong đó nổi bật là hai cái tên địa phương là Ngô Gia Tự và Nguyễn Đức Cảnh.

Chi bộ gồm 7 đảng viên, tích cực chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản thay thế Hội ​​Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tháng 5-1929, trong đó các đoàn được góp ý xây dựng tổ chức Đảng. Khi đề nghị của ông không được chấp nhận, phái đoàn Bắc Kỳ rút lui khỏi hội nghị. Sau khi về nước, họ kêu gọi công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân ủng hộ thành lập Đảng Cộng sản.

Thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương:

Ngày 17-6-1929, đại biểu các tổ chức cộng sản cơ sở ở Bắc Kỳ triệu tập đại hội, quyết định thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Đây là một tổ chức đảng mạnh ở Bắc Kỳ và Trung Mỹ. Thông qua tuyên ngôn, điều lệ và thành lập báo Búa Liềm làm cơ quan ngôn luận của Đảng.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương đã tạo đà trực tiếp với sự ra đời của các tổ chức Cộng sản sau này. Đây là tổ chức Đảng được thành lập đầu tiên với quy mô và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn.

Đảng ra đời không chỉ để hành động ở nước ta, mà còn để giành độc lập cho ba nước Đông Dương. Có như vậy, công tác tổ chức và hoạt động của Đảng mới được đẩy mạnh và học tập trong cả nước.

Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng:

Tháng 7 năm 1929, Tổng bộ Thanh niên Nam Kỳ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên quyết định thành lập An Nam Cộng sản Đảng. Người ta thấy rằng Đảng này ra đời chỉ sau đó khoảng một tháng, để thúc đẩy và cổ vũ tinh thần dân tộc sôi nổi hơn.

Tham Khảo Thêm:  Giải Mã Hiện Tượng Ong Bay Vào Nhà Là Điềm Tốt Hay Xấu?

An Nam Cộng sản Đảng còn đem ra “Công báo đỏ” ở Hồng Kông, Trung Quốc để tuyên truyền.

Như vậy, sự chia rẽ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên dẫn đến sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng. Trong đó, các bên có phạm vi ảnh hưởng và hoạt động tương đối độc lập.

Thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn:

Theo xu hướng này, các đảng viên tiên tiến của Tân Việt cách mạng đảng cũng tách ra để thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Tổ chức Đảng này hoạt động chủ yếu ở Trung Kỳ.

Bình luận:

Như vậy có thể thấy chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng, ở Việt Nam đã có 3 tổ chức cộng sản ra đời. Tiếp theo là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Các tổ chức có ý tưởng và mục tiêu hoạt động giống nhau, nhưng chưa đi đến với nhau để thống nhất các hoạt động của họ.

Sự ra đời của các tổ chức đảng chứng tỏ sự cần thiết phải lãnh đạo nhân dân.

4. Ý nghĩa sự ra đời của ba tổ chức cộng sản:

Xu thế khách quan và tất yếu của sự nghiệp cách mạng nước ta:

Có thể nói, sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam là xu thế khách quan của cách mạng giải phóng dân tộc. Trong đó tầng lớp trí thức xác định và cùng với các tầng lớp xã hội xây dựng tổ chức Đảng. Nhờ đó thực hiện lãnh đạo, đấu tranh cho hòa bình và độc lập dân tộc. Đây là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với các phong trào công nhân và yêu nước ở nước ta.

Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản được ví như một bước nhảy vọt của cách mạng nước ta. Từ những suy nghĩ, định hướng được đưa vào thực hiện. Mọi lực lượng đều có thể đóng góp, tham gia vào phong trào kiến ​​quốc. Từ đó, Việt Nam sản sinh ra các tổ chức chính trị của giai cấp vô sản, tức là các tổ chức cộng sản.

Đồng thời, sự ra đời của các tổ chức này đã chứng tỏ hệ tư tưởng vô sản đã giành ưu thế tuyệt đối trong phong trào dân tộc – dân chủ Việt Nam. Công nhân và người lao động đem lại một lực lượng đông đảo tham gia vào tổ chức. Cùng với sự ra đời này đã tạo điều kiện thuận lợi để dẫn đến việc thành lập Đảng Cộng sản duy nhất ở nước ta vào đầu năm 1930. Đó cũng là sự hợp lực, chung sức, đồng lòng xây dựng nền tảng, cương lĩnh chung.

Tham Khảo Thêm:  Phân tích tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa

Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản có ba ý nghĩa quan trọng:

Đây là:

– Ghi nhận sự trỗi dậy vượt bậc của giai cấp công nhân Việt Nam từ tự phát đến có ý thức. Các cuộc kháng chiến và kháng chiến diễn ra trên quy mô lớn hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Đưa ra kế hoạch, phương pháp và lực lượng, trang thiết bị. Do đó, các cuộc chiến tranh không còn nhỏ lẻ, bị đàn áp và nhanh chóng bị dập tắt.

Chuẩn bị trực tiếp cho việc ra đời chính đảng vô sản ở Việt Nam. Mọi tổ chức Đảng đều thể hiện cùng một ý chí, cùng một lý tưởng hoạt động. Vì vậy, công đoàn sẽ giúp đỡ về vật chất và tinh thần. Tạo nên sức mạnh tập thể, đoàn kết của dân tộc ta.

– Chứng tỏ khuynh hướng cách mạng vô sản phát triển rất mạnh ở nước ta. Qua các giai đoạn của hoạt động, chủ thể biết thay đổi, chuyển chủ đề cho phù hợp với nhu cầu. Từng bước thể hiện tính tổ chức cao trong quản lý và lãnh đạo. Nhờ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta giành được độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Như vậy, từ những vấn đề của hoàn cảnh lịch sử, có thể khẳng định rằng, sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 là xu thế tất yếu của cách mạng nước ta. Đây là một thời kỳ, một thời điểm lịch sử phản ánh những giá trị tư tưởng cao cả. đồng thời là tiền đề để đoàn kết trong một chính đảng duy nhất.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam:

Tuy nhiên, do cùng một lúc có ba tổ chức cộng sản ra đời và hoạt động tách biệt với nhau nên đã gây chia rẽ lớn cho phong trào cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ. Các tổ chức hoạt động riêng lẻ, sử dụng các chế độ khác nhau. Vì vậy, chưa tạo được tiếng vang lớn trong nhân dân, trong kết quả của các hoạt động.

Vì vậy, điều quan trọng là phải thống nhất ba tổ chức cộng sản thành một chính đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, mọi thành tố trong tổ chức và triển khai hoạt động của Đảng được thống nhất.

Vì vậy, tháng 3-1930, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị được tổ chức tại Cửu Long, Hồng Kông, Trung Quốc.

Hy vọng thông qua bài viết Sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản năm 1929 là xu thế tất yếu Cakhia TV trang web trực tiếp bóng đá miễn phí sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

Related Posts

Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ

Đề bài: Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ Chiều tối Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của…

Câu chuyện về nhà học giả Naropa

Theo chân Tilopa, ngay cả đại học giả Naropa cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn. Như chúng ta đã thấy trước đây, Naropa gặp Tilopa,…

Suboi là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, đời tư nữ rapper tài năng

Nhắc đến nhạc rap Việt không thể không nhắc đến cái tên Suboi. Nổi lên từ thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, Suboi mang đến…

integrated circuit là gì? Phân loại, cấu tạo và công dụng

Chắc hẳn bạn đã ít nhiều nghe đến thuật ngữ IC. Đây là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Integrated circuit. Tuy nhiên không phải…

Kể hoặc đọc lại một câu chuyện (bài thơ, bài văn) về một vận động

1. Đồ sưu tầm: Hoàng Xuân Vinh (sinh ngày 6 tháng 10 năm 1974 tại Thành phố Sơn Tây, Hà Nội) là vận động viên bắn súng…

Quần jockstrap là gì? Chia sẻ những mẫu quần jockstrap đình đám

Quần jockstrap là một kiểu quần được thiết kế vô cùng độc đáo giúp nam giới trở nên sexy và quyến rũ hơn. Tuy nhiên kiểu quần…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *