Danh sách chuyên gia TERASAKI AKASHI

TERASAKI AKASHI

Ngày đăng : 26/05/2014

 

Chuyên gia Teresaki từng làm việc tại Hitachi : giám đốc bộ phận sản xuất sản phẩm nghiên cứu phát triển, giám đốc bộ phận kỹ thuật sản xuất.
Điện khí quốc gia: giám đốc bộ phận sản xuất hội đồng quản trị thường vụ.
Công nghệ quốc gia: chủ tịch hội đồng quản trị.
Giàu kinh nghiệm chỉ đạo thực hành cải tiến TPS (phương thức sản xuất JIT). Ông cũng chỉ đạo các công ty liên doanh ở nước ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ. Ông còn phát huy kinh nghiệm của mình về khai thác phát triển yếu tố công nghệ, thiết kế thiết bị, sản xuất khuôn… để hướng dẫn nhiều lĩnh vực rộng rãi.

 

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246