FAQ Trong những trường hợp nào thì chuyên gia Genba Kaizen sẽ tham gia tư vấn?

Trong những trường hợp nào thì chuyên gia Genba Kaizen sẽ tham gia tư vấn?

Ngày đăng : 03/06/2014

Các trường hợp điển hình là khi một số công ty có vấn đề không thể tự giải quyết được bằng nguồn lực của mình, khi các bí quyết triển khai Genba Kaizen là không đủ trong phạm vi công ty đó, khi các kế hoạch cắt giảm chi phí không thể được triển khai thuận lợi và cũng có khi, mặc dù chương trình Kaizen được thực hiện, nhưng chỉ mang tính phong trào và hình thức mà không có kết quả.

Đối với những trường hợp đó, cần phải có các chuyên gia với kiến thức chuyên sâu và đặc thù hướng dẫn triển khai. Đã rất nhiều lần chúng tôi được yêu cầu tư vấn cho trường hợp này.
Check the box next to can edit-proofread.com/ only submit 1 response.

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246