Danh sách chuyên gia YOUKIUCHI NORIYUKI

YOUKIUCHI NORIYUKI

Ngày đăng : 26/05/2014

academic writing help

Khi còn làm việc cho Toyota Motor Corp, Yokouchi từng là giám đốc bộ phận kế hoạch phân phối, giám đốc phân phối, giám đốc phân phối MUMMI (Mỹ), phó giám đốc phân phối TMMNA (Mỹ).
Ông có biệt tài hướng dẫn về:
1. Cách thức phân phối thu mua của Toyota
2. Chương trình đào tạo nhân lực
3. Hướng dẫn thiết kế hệ thống…

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246